Priser och villkor

Priser och villkor

1. Allmänt
Med ”Beställare” avses den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs.
Med ”Leverantör” avses den som utför tjänsten dvs. WOS Städ och Consulting AB 559189-3275.
Med ”Tjänst” avses de tjänster som Leverantören tillhandahåller som exempel, hemstädning, fönstertvätt, trädgårdstjänster, mm.

2. Debitering och villkor
Hemstädning, uthyrningsstädning, storstädning helgfri vardag debiteras med 289kr per timme och person efter Rut-avdrag
Trädgårdarbete helgfri vardag debiteras med 325kr per timme och person efter Rut-avdrag.

Inställelseavgift 95 kr per tillfälle tillkommer på alla tjänster. Inställelseavgiften är ej skattesubventionerad, den är en avgift som täcker förbrukningsmaterial, administration och resekostnader om inget annat avtalats.

För löpande tillsvidare tjänster debiteras kostnad per person och timme, dvs beställaren betalar för den totala tid som tjänsten tar att utföra inklusive den tid det tar att bära fram utrustning och material från leverantörens fordon respektive bära och lägga tillbaka den i fordonet igen.
En Inställelseavgift debiteras per tillfälle.
För städtjänster ingår allt material och utrustning i inställelseavgiften.
Vid löpande debitering har Leverantören har en minimidebitering av två timmar plus inställelseavgift.

För fastprisabonnemang med timpott ingår alla kostnaderna i månadsdebiteringen om inget annat är överenskommet.

Vid transport och bortforsling debiteras den totala tiden för uppdraget inklusive transport och avlastning.

3. Uppdraget
Leverantören skall utföra tjänsten fackmässigt och samråda med beställaren i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

Utrustning och material: Leverantören tillhandahåller den utrustning och material som normalt behövs för tjänstens utförande. Om så inte är fallet ska Leverantören meddela beställaren detta vid beställningstillfället.
För att leverantören ska kunna utföra tjänsterna ska beställare tillhandahålla vatten och el. Om detta inte finns och beställaren inte meddelat leverantören detta i förväg debiteras beställaren för tjänsten trots att denna inte gått att utföra.
Bokning: Med bokning avses per telefon, e-post eller via app. Bokning är bindande och kan ändras som beskrivet i punkt 5.

4. Typer av uppdrag
Beställaren kan teckna sig för olika typer av Uppdrag.

1. Löpande tillsvidaretjänster med timdebitering kan sägas upp med 14 dagars varsel från båda parter.
2. Fastpris abonnemang kan sägas upp med 30 dagars varsel eller enligt avtal.
3. Tillfälliga uppdrag, där ett eller enstaka tillfälle är bokat och kan bokas av med 5 arbetsdagars varsel, alternativt ombokas med 3 arbetsdagars varsel. 
Kostnaden vid om- och avbokning berättigar inte till RUT-avdrag. 

5. Om- och avbokningsvillkor av tjänster
Kunden har rätt att omboka utförandet av en tjänst kostnadsfritt förutsatt att sådan ombokning sker minst tre (3) vardagar före den dag då tjänsten skulle ha utförts. Sker ombokning senare än tre (3) vardagar före den dag då tjänsten skulle ha utförts debiteras kunden 500 kr ink moms. Kostnaden vid om- och avbokning berättigar inte till RUT-avdrag.
Kunden har rätt att avboka utförandet av en tjänst kostnadsfritt förutsatt att sådan ombokning sker minst fem (5) vardagar före den dag då tjänsten skulle ha utförts. Sker avbokning senare än fem (5) vardagar före den dag då tjänsten skulle ha utförts debiteras kunden 500 kr ink moms.
Kostnaden vid om- och avbokning berättigar inte till RUT-avdrag.
Helgdagar: Uppdraget har uppehåll för nationella helgdagar om inte tid har ombokats. Det åligger Beställaren att omboka innan aktuell helgdag inträffar, i annat fall är utförandetillfället förbrukat och inget avdrag på debitering göres. Abonnemang med timpott kan timmarna utnyttjas vid senare tillfälle (högst 12 månader och/eller senast den 31 december samma år)

Uteblivna tillfällen: Om Uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats faller tillfället bort och debiteras. Är det en utförare hos WOS Städ som fått förhinder att närvara vid överenskommen tid tar WOS Städ kontakt med Beställaren omgående för att hitta en ny tid att ersätta uteblivet tillfälle.

6. Avvikelser och reklamation av utförda tjänster
Beställaren ska underrätta leverantören omgående efter det att den märkt eller borde ha märkt att tjänsten är felaktig (reklamation).

Leverantörens arbetsledare ska beredas möjlighet att besiktiga reklamationen omgående och åtgärda felet på plats.

Om leverantören inte lyckats rätta till avvikelsen har Beställaren rätt att begära avdrag på priset. Leverantören ska ges rätt att fotografera eller på annat sätt dokumentera avvikelser, fel, förseningar, skador mm.

7. Kundens åtagande
Fri åtkomst: Beställaren skall ge fri åtkomst till arbetsplatsen så att tjänsten kan utföras.
Med fri åtkomst menas att leverantörens personal kan komma åt platsen där tjänsten skall utföras under överenskommen tid, samt lämna efter att tjänsten är utförd.
Kunden måste säkerställa att portkoder, larm och nycklar är tillgängliga och aktuella. Med nycklar inkluderas även nycklar till balkong, altan, tvättstuga och soprum om leverantören behöver tillgång till dessa utrymmen.
Om leverantören ej fått åtkomst till arbetsplatsen på utsatt tid kommer leverantören försöka kontakta beställaren på det angivna telefonnumret för att få åtkomst. Om leverantören inte når beställaren inom 15 minuter från inplanerad utförandetid, anses bokningen förverkad och beställaren debiteras för tjänsten utan Rut-avdrag.

8. Uppsägningstid av abonnemang och avbokning av enskilda bokningar
För timdebiterade tillsvidare tjänster är det en uppsägningstid på 14 dagar innan nästa inplanerade tillfälle för tjänsten från båda parter. Uppsägningstid på fastprisabonnemang är 30 dagar innan nästa inplanerade tillfälle för tjänsten från båda parter.

Uppsägning ska vara skriftlig antingen via mail till kontakt@wosstad.se eller via app Mina städtjänster.

Avbokning av enskilda bokningar ska vara leverantören tillhanda senast 5 dagar innan bokad tjänst. Om det sker senare debiteras tjänsten trots att den inte utförts.
Bokas den istället om inom 3 arbetsdagar innan bokad tjänst utgår ingen extra debitering.

9. Betalningsvillkor
Fastpris abonnemang debiteras månadsvis i förskott. Betalning skall ske 20 dagar efter fakturadatum.
Löpande timdebiteringstjänster fakturerar Leverantören i efterskott för utförd Tjänst. Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum.

Faktura avgift på 39 kr tillkommer vid valet pappersfaktura. Val av faktura via E-post är kostnadsfritt, det finns även möjlighet till E-faktura som är kostnadsfri, detta beställs hos beställarens bank.

Det är beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits samt att man är ägare till fastighet vid ROT-arbete.

Betalning sker till leverantörens bankgirokonto.

Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift om 60 kr vid utskickad påminnelse. vid utskickat inkassokrav debiteras 180 kr. Dröjsmålsränta tillkommer med 24 procent (2 procent per månad) efter förfallodag.

10. Prisjustering
Aktuella priser för löpande tjänster framgår på adressen https://wosstad.se/priser-och-villkor/
Beställaren förbehåller sig rätten att justera priserna. Detta aviseras minst en månad i förväg via mail eller via app.
Avgifter och skatter som stat och myndigheter beslutar om som ligger utanför leverantörens kontroll påföres beställaren oavkortat.

11. Nycklar
Om beställaren överlämnar nycklar upprättas en nyckelkvittens som undertecknas av behörig personal från leverantören. Nycklarna märks upp med nummer och förvaras i ett säkerhetsskåp som endast leverantörens personal har tillgång till. Återlämnande av nyckar görs på begäran av beställaren.

12. Ansvar
Leverantören är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats beställaren på grund av leverantörens dröjsmål eller fel. Ersättning för skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet. Personskador regleras i enlighet med leverantörens ansvarsförsäkring. Beställaren skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning.

13. Ersättningsanspråk på grund av skada
Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till leverantören, dock senast fem (5) arbetsdagar efter att skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet. Gäller ersättningen skador på glas ersätter vi endast skador som är mer betydande än normal förslitning: Skadan måste vara synlig på normalt betraktnings avstånd. Avståndet måste vara minst tre (3) meter och synas även när den inte är under direkt solljus.

14. Försäkring
Leverantören innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Ansvarsförsäkringen täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle. Leverantören är försäkrad mot lås byte som utnyttjas vid eventuell förlust av nycklar.

15. Force Majeure
Händelser utom leverantörens kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, strejk, lockout, blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att leverantören icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar leverantören från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om leverantören själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

16. Hävning
Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter och betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av partens kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligen ställs efter begäran härom. Om betalning inte erläggs i rätt tid och beställaren trots påminnelse därom inte har betalt, har leverantören rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

17. Sekretess
Varje uppdrag behandlas med sekretess. Leverantörens medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och har därmed tystnadsplikt.

18. GDPR – Hantering av personuppgifter
Leverantören behandlar dina personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om detta på www.datainspektionen.se. Leverantören använder personuppgifter för att kunna uppfylla tjänsteleveranser samt för uppföljning och marknadsföring. Leverantören behandlar personuppgifterna internt inom företaget men använder även utomstående företag som får del av personuppgifterna för att kunna fullfölja bokad tjänst.

19. Kontakt
Telefon 020-103005
E-post kontakt@wosstad.se
WOS Städ
Spikgatan 8
232 32 Vellinge
www.wosstad.se
Orgnr: 559189-3275

Senast uppdaterad 20 maj 2024